Popularyzacja nauki – tekst wprowadzający

Home / Analizy / Popularyzacja nauki / Popularyzacja nauki – tekst wprowadzający

Popularyzacja nauki – tekst wprowadzający

Nauka jak powietrza potrzebuje społecznego zrozumienia i akceptacji!

Stoimy w obliczu pogłębiającego się kryzysu zaufania do nauki. W czasach powszechnego dostępu do informacji kluczową rolę w budowaniu społecznego zrozumienia i poparcia dla nauki odgrywa popularyzacja wiedzy.

Popularyzacja nauki nie zastąpi porządnej edukacji publicznej, ale może edukację publiczną wspomóc, budując i utrwalając motywację do zdobywania wiedzy. Doceniamy wagę upowszechniania wiedzy. Chcemy współpracować i wspierać środowisko dziennikarzy naukowych i wszystkich popularyzatorów nauki, zainteresowanych rzetelną prezentacją zagadnień naukowych. W wielu dziedzinach wyniki badań prowadzonych w Polsce – mimo żenująco niskich nakładów – nie ustępują najlepszym osiągnięciom światowym. Sukcesy te mogą być powodem do słusznej narodowej dumy – społeczeństwo musi się jednak o nich dowiedzieć. Sprzeciwiamy się deprecjonowaniu wymiernych osiągnięć polskich naukowców i upowszechnianiu jednostronnego i niesprawiedliwego obrazu nauki w Polsce. Apelujemy do polskich naukowców, by nie odmawiali współpracy z dziennikarzami naukowymi, którzy realizują ważną misję społeczną, by włączali się w inicjatywy służące przybliżaniu najnowszych osiągnięć badawczych. Upowszechnianie wiedzy o odkryciach naukowych stanowić powinno nie tylko naturalny składnik naszej codzienności zawodowej, co wynika ze społecznej misji naukowców, lecz leży również w naszym interesie. W demokracji bowiem poziom finansowania nauki zależy m.in. od społecznej akceptacji miejsca i roli nauki.

Postęp technologiczny umożliwia obecnie osobom niebędącym z zawodu naukowcami wzięcie udziału w zaawansowanych badaniach naukowych. Tak zwane Społecznościowe Projekty Naukowe umożliwiają każdemu uczestniczenie w badaniach, od poszukiwania nowych szczepów bakterii mlekowych w celu polepszenia jakości produkowanych w Polsce jogurtów, poprzez odcyfrowywanie starożytnych papirusów, aż do odkrywania pozasłonecznych planet. Z satysfakcją odnotowujemy aktywność Polaków w tej dziedzinie. Apelujemy o rozwój i wsparcie takich projektów.

Metody naukowej możemy uczyć każdego – od przedszkolaka po seniora. Potrzebujemy do tego inicjatyw społecznych służących upowszechnianiu wiedzy we wszystkich grupach wiekowych – imprez cyklicznych jak festiwale nauki, pikniki naukowe, spotkania z nauką. Bezcenne dla rozwoju cywilizacyjnego Polski są doświadczenia wyniesione z zajęć na otwartych kursach i wykładach, w uniwersytetach otwartych, uniwersytetach dziecięcych czy uniwersytetach trzeciego wieku. Pomagają one ludziom realizować ambicje naukowe, ale także stanowią skuteczną broń w walce z wykluczeniem edukacyjnym. Jedno Centrum Nauki w nowoczesnym 38. milionowym kraju to zdecydowanie za mało. Nie uda się jednak rozwinąć tych form edukacji powszechnej bez systemowego wsparcia ze strony władz centralnych i samorządowych.

Na poziomie lokalnym ogromną rolę w upowszechnianiu wiedzy mogą odegrać biblioteki publiczne. Stać się one mogą ośrodkami aktywizacji wspólnot lokalnych i poszerzania dostępu do wiedzy także wśród grup społecznych o ograniczonym dostępie do dóbr kultury. Apelujemy o docenienie roli bibliotek i bibliotekarzy jako ważnych popularyzatorów nauki i współuczestników procesu kształcenia.

Doceniamy rolę pozarządowych organizacji zajmujących się upowszechnianiem wiedzy w różnych, często pozostających poza sferą zainteresowania instytucji publicznych, środowiskach. Zaangażowanie tych społeczników stanowi nieocenioną wartość. Wzywamy do debaty nad możliwościami systemowego wsparcia dla ich działalności.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.