Kulczycki o listach i punktacji czasopism w humanistyce

Home / Aktualności / Kulczycki o listach i punktacji czasopism w humanistyce

Kulczycki o listach i punktacji czasopism w humanistyce

dr Emanuel Kulczycki przesłał nam tekst, który ukaże się niebawem na łamach ‚Forum Akademickiego’

Jak dowartościować najlepsze czasopisma humanistyczne i społeczne

Aktualne zasady oceny czasopism deprecjonują najlepsze międzynarodowe czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Jednocześnie periodyki wydawane przez polskich wydawców są oceniane jedynie na podstawie wymogów formalnych i deklaracji redakcji. Wydaje się zatem zasadnym zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą ulepszyć obecne reguły.

Wykaz czasopism punktowanych jest tworzony na potrzeby oceny parametrycznej, jednakże jego kształt wpływa na formalne i nieformalne okresowe oceny pracowników, recenzje w postępowaniach awansowych, a reguły oceny czasopism przekształcają pracę redakcji i wydawnictw naukowych.

Głos środowiska

W problemy oceny czasopism naukowych zaangażowało się całe środowisko. W ramach Wydziału I Polskiej Akademii Nauk został powołany Zespół ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych. 27 listopada br. na spotkaniu zespołu miałem możliwość zaprezentowania rekomendacji, które wypracowaliśmy w ramach prac Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Poniższe uwagi w skrótowej formie przedstawiają kluczowe problemy i propozycje rozwiązań dyskutowanych przez członków zespołu i komitetu.

Co można zmienić?

Wykaz czasopism punktowanych składa się z trzech list. Lista A obejmuje tylko czasopisma, które mają wyliczony współczynnik wpływu (Impact Factor®), dzięki czemu znajdują się w wykazie Journal Citations Reports® (JCR) tworzonym przez firmę Thomson Reuters. Takie czasopisma mają przyznaną najwyższą notę: od 15 do 50 punktów.

Programowo na JCR nie indeksuje się czasopism humanistycznych, które amerykańska firma umieszcza w innym produkcie o nazwie Arts & Humanities Citation Index. Dlatego na polskim wykazie czasopism punktowanych najlepsze międzynarodowe periodyki humanistyczne mogą uzyskać jedynie 10 punktów – mimo iż mogą to być najlepsze na świecie czasopisma w swojej dziedzinie.

Owe 10 punktów czasopisma uzyskują albo przez indeksowanie ich na Arts & Humanities Citation Index, albo za znajdowanie się na liście ERIH (European Reference Index for the Humanities), na bazie której tworzona jest „Lista C” obecnego wykazu. Warto podkreślić, że lista ERIH jest od kilku lat nieaktualizowana i – zgodnie z deklaracją twórców – nie powinna być wykorzystywana w żadnych rankingach, gdyż nie ocenia czasopism, ani artykułów.

Jak to zrobić?

Listę C można zbudować na podstawie innej – uznanej i prestiżowej – bazy Scopus firmy Elsevier, która również wylicza współczynnik wpływu w oparciu m.in. o cytowania (w Scopusie znajduje się większość czasopism indeksowanych na Arts & Humanities Citation Index). Na podstawie danych z tej bazy tworzony jest SCImago Journal & Country Rank. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do tego z „Listy A”, dzięki czemu postawilibyśmy kolejny krok w budowaniu spójnych wytycznych. Takie czasopisma mogłyby być punktowane również od 15 do 50 punktów. Scopus jest otwarty na czasopisma wydawane w językach lokalnych i dlatego polskie periodyki mogą uzyskiwać punktację nie gorszą niż czasopisma międzynarodowe.

Pozostałe czasopisma, które nie byłyby uwzględnione na liście A lub C, wciąż mogłyby aplikować na listę B. Od przyszłego roku również ona będzie uwzględniała liczenie cytowań w procesie ewaluacji – stanie się to dzięki wykorzystaniu Polskiego Współczynnika Wpływu. Oznacza to, że wszystkie trzy listy będą tworzone na podstawie podobnych wytycznych. Aby tak się ostatecznie stało, pozostanie jedynie dołączyć element oceny eksperckiej w procesie tworzenia „Listy B”. Warto podkreślić, że obecne dwa etapy oceny czasopism z „Listy B” są kompilacją kryteriów formalnych i deklaracji redakcji. Brakuje tutaj elementu oceny eksperckiej, która – co warto podkreślić – występuje również w przypadku tworzenia rankingu czasopism w firmach Thomson Reuters i Elsevier.

dr Emanuel Kulczycki, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Rady Młodych Naukowców – organu doradczego MNiSW. Autor bloga „Warsztat badacza”.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.