Zgłaszanie kandydatów do Rady NCN

Home / Aktualności / Zgłaszanie kandydatów do Rady NCN

Zgłaszanie kandydatów do Rady NCN

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy ON,

12 maja b.r. MNiSW ogłosiło rozpoczęcie naboru kandydatów do Rady NCN nowej kadencji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220) kandydatury mogą zgłaszać „podmioty reprezentujące środowisko naukowe”.

W dotychczasowej praktyce wyłaniania ciał kolegialnych decydujących o sprawach istotnych dla nauki i szkolnictwa wyższego dominuje zasada wskazywania kandydatów przez władze instytucji naukowych (rady naukowe jednostek, w których głos decydujący mają samodzielni pracownicy naukowi) oraz reprezentacje tych władz (KRASP, Prezydium PAN itp.).

Chcieliśmy zwrócić uwagę, że w tym systemie wyłaniania kandydatów do organów zarządzających nauką głos szeregowych pracowników nauki jest słabo słyszalny, a ich wpływ na skład ciał decydujących o kierunkach rozwoju badań naukowych w Polsce – nikły.

Uważamy, że tak być nie powinno. Uniwersytety są, były i zapewne pozostaną instytucjami hierarchicznymi, niemniej ci, którzy na co dzień realizują gros zadań związanych z badaniami naukowymi i kształceniem akademickim, a także są przyszłością polskiej nauki, powinni mieć wpływ na kluczowe dla tej przyszłości decyzje.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z propozycją stworzenia otwartej listy kandydatów do Rady NCN, którą moglibyśmy zgłosić w imieniu ON jako przedstawicielstwa środowiska naukowego.

Proponujemy następującą kalendarz wyłaniania kandydatów:

do 10 czerwca – przesyłanie propozycji kandydatur na adres ON, spełniających wymagania zapisane w rozporządzeniu ministra (mailem na adres: kontakt -at- obywatelenauki.pl). W zgłoszeniu prosimy podać dane kandydatów oraz wskazać reprezentowane przez nich dyscypliny naukowe oraz KONIECZNIE kontakt do kandydata.

11 czerwca – ogłoszenie listy osób, które zostały zgłoszone, w kolejności liczby zgłoszeń i z podziałem na dyscypliny naukowe (po uzyskaniu zgody kandydatów)

12 czerwca-20 czerwca – głosowanie internetowe na kandydatów, którzy spełniają wymagania rozporządzenia.

21 czerwca – ogłoszenie wyników głosowania

22-29 czerwca – zgromadzenie wymaganych dokumentów

W wyniku głosowania, w zależności od liczby zgłoszeń, wyłonimy maksymalnie 8 kandydatur, po dwie z każdej grupy nauk (humanistycznych i społecznych, o życiu, ścisłych i inżynieryjnych, o sztuce).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.);
5) nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.

Pozostałe kryteria zostały określone w rozporządzeniu i można je znaleźć tu:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki.html

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.