ON piszą do CK

Home / Aktualności / ON piszą do CK

ON piszą do CK

Obywatele Nauki wysłali list do Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych prof. Antoniego Tajdusia. Poruszone tam zostały zarówno generalne tematy w rodzaju poziomu prac doktorskich i habilitacji, jak i bardziej prozaiczne, jak funkcjonowanie strony internetowej CK.

Poniżej treść listu.

List w wersji PDF.

Warszawa, 10 czerwca 2014 r.

Prof. dr hab. Antoni Tajduś

Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Szanowny Panie Profesorze,

Jako przedstawiciele ruchu społecznego „Obywatele Nauki”, pozwalamy sobie przesyłać na Pana ręce niniejszy list.

Umocowanie prawne Centralnej Komisji czyni z tego gremium jeden z najwyższych organów reprezentujących środowisko naukowe w Polsce. Z tej przyczyny głos prezydium CK jest szczególnie istotny w publicznej debacie na temat nauki w Polsce, a samo funkcjonowanie CK ważne w codzienności naszej nauki. Pozwalamy sobie zatem na zasygnalizowanie kilku kwestii nurtujących środowisko naukowe, z uprzejmą prośbą o zajęcia wobec nich stanowiska.

1. Jak członkowie Centralnej Komisji oceniają zmiany w poziomie doktoratów i habilitacji wynikłe z wprowadzenia nowelizacji przepisów w roku 2011?
Naszym zdaniem, aktualnie obowiązujące przepisy podniosły wymagania, które należy spełnić, by uzyskać  stopień doktora oraz tytuł profesora, znacznie jednak obniżyły wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. Sądzimy, że sama procedura wyłaniania członków komisji w przewodach habilitacyjnych oraz relacje pomiędzy kompetencjami komisji oraz rady jednostki sprzyjają przepuszczaniu nawet słabych kandydatów. W środowisku mówi się nawet o nowej procedurze habilitacyjnej jak o habilitacji „z okienka”. Czy członkowie CK podzielają nasze obawy, że aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają powoływanie członków komisji spośród osób nie zawsze kompetentnych, co ma znaczny wpływ na wyniki głosowań w sprawach wątpliwych?

2. Jak członkowie Centralnej Komisji oceniają obowiązujące od niedawna nowe kryteria nadawania tytułu naukowego profesora?
Dochodzą do nas głosy, że Centralna Komisja została „zalana” wnioskami o nadanie tytułu profesora złożonymi pod rygorami poprzedniej ustawy. Wynikałoby z tego, że w środowisku uznano nowe rozwiązania za trudne do spełnienia. Uzyskanie tytułu profesora jest obecnie dodatkowo ważnym etapem kariery zawodowej, gdyż od niego zależy prawo do zatrudnienia na czas nieokreślony, urlopu naukowego oraz przywilej pracy do 70. roku życia.

3. Czy Centralna Komisja dostrzega proceduralny problem związany z praktyką powoływania recenzentów w przewodach habilitacyjnych, polegający na tym, że jednostki oraz sekcje CK wybierają recenzentów, do których trafia dokumentacja, bez uprzedniego upewnienia się, czy wskazana osoba przyjmie funkcję recenzenta?
Praktyka taka źle świadczy o jednostkach przeprowadzających postępowanie habilitacyjne, lecz ofiarami tego stanu rzeczy są głównie sami habilitanci, dla których oznacza to znaczne opóźnienia procedury. Czy możliwe jest by CK zwracała się do jednostek prowadzących przewody habilitacyjne z prośbą o uprzedzanie kandydatów wskazanych w przewodzie habilitacyjnym?

4. Jak Centralna Komisja tłumaczy przeciąganie się procedury habilitacyjnej, której trwanie normuje art. 18a ustawy?
Już podczas konsultacji społecznych projektu ustawy zwracano uwagę na możliwe trudności z przestrzeganiem zaproponowanego krótkiego terminu przeprowadzenia całego postępowania habilitacyjnego. Czy CK uważa, że zapisy ustawy w tej mierze są realistyczne, a opóźnienia są jedynie incydentami, czy też ustawodawca zapisał nierealistyczny okres, który nie jest możliwy do dotrzymania?

5. Czy Centralna Komisja monitoruje przestrzeganie przez jednostki podstawowe przepisu art. 13 pkt 7 oraz art. 18a pkt 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki, w którym nałożona jest na jednostki oraz uczelnie obowiązek publikacji wersji elektronicznej streszczenia i recenzji rozpraw doktorskich oraz dokumentacji przewodu habilitacyjnego?
„Obywatele Nauki” jeszcze w toku konsultacji społecznych zgłaszali wniosek o nałożenie na jednostki i uczelni obowiązku otwartego udostępniania w internecie całości rozpraw doktorskich na co najmniej 10 dni przed ich obroną, co mogło przyczynić się do podniesienie ich poziomu oraz pomogłoby w walce z przypadkami nieuczciwości i nierzetelności naukowej (np. plagiatami). Ponieważ ustawa nie określa sankcji za niespełnienie ustawowego przepisu, chcemy wiedzieć, czy CK dysponuje danymi dotyczącymi respektowania przepisów ustawy w tym zakresie.
Z kolei uchylanie się jednostek od publikacji materiałów związanych z przewodem habilitacyjnym nie tylko stanowi naruszenie przepisów ustawy, lecz również wydatnie przyczynia się do obniżania standardów. Tytuł doktora habilitowanego to wyraz środowiskowego uznania i przepustka do grona tzw. samodzielnych pracowników nauki (pomijamy tu anachroniczność tego zwyczajowego określenia). Brak publicznie dostępnych danych związanych z przewodem habilitacyjnym jest uchybieniem nie tylko wobec litery, ale i ducha obowiązującej ustawy.

6. Z jakiej przyczyny Centralna Komisja zaniechała (lub robi to wybiórczo) publikacji materiałów przewodów habilitacyjnych na swojej stronie internetowej?
W związku z naszymi uwagami z poprzedniego punktu, wyraźnie widać znaczenie centralnego wykazu zawierającego materiały dotyczące przewodów habilitacyjnych. Od dłuższego czasu obserwujemy niefunkcjonalność strony internetowej używanej przez CK do publikacji danych o przewodach habilitacyjnych. Apelujemy o podjęcie szybkich kroków pozwalających na stworzenie wydajnego, przejrzystego oraz pozwalającego na wielorakie przeszukiwanie narzędzia zawierającego całość materiałów dotyczących aktualnych oraz zamkniętych już przewodów habilitacyjnych. Analogicznie rzecz wygląda w sprawie publikacji materiałów dotyczących postępowania o nadaniu tytułu profesora.

7. Czy członkowie CK zdają sobie sprawę, że obecna strona internetowa CK (http://www.ck.gov.pl/) nie zawiera odsyłacza do Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mówi ustawa w art. 13 pkt. 8 oraz rozporządzenie ministra z 22 września 2011 r. art. 20 pkt 3?
Zawartość strony internetowej – głównego przecież obecnie narzędzia komunikacji – wzbudza więcej jeszcze wątpliwości. Brak tam choćby informacji o aktualnym składzie prezydium CK czy informacji w dziale „Wykaz dziedzin i dyscyplin”. Znajduje się tam też nieaktualny już tekst ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Jako przedstawicie ruchu społecznego „Obywatele Nauki” doceniamy rolę CK, deklarujemy zatem wszechstronne wsparcie dla jej działalności. Choćby w postaci powyższych uwag, których celem jest dążenie do poprawy aktualnego stanu rzeczy.

Z wyrazami uszanowania

Prof. dr hab. Wojciech Bal

dr hab. Marcin Grynberg

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.