Opinia „Obywateli Nauki” na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90)

Home / Aktualności / Opinia „Obywateli Nauki” na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90)

Opinia „Obywateli Nauki” na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90)

Proponowana zmiana rozporządzenia odpowiada postulatom części środowiska naukowego. Jest sposobem uzależnienia dotacji budżetowej na badania naukowe od jakości badań prowadzonych w jednostkach. Upraszcza także zasady finansowania. Fakt ten oceniamy pozytywnie.

Pozytywnie oceniamy propozycję stopniowej likwidacji stałej przeniesienia, jako składowej algorytmu naliczania dotacji. Zgadzamy się z założeniem, że wprowadzane zmiany nie powinny wywołać szoku, jakim byłoby zbyt gwałtowne zmniejszania wysokości dotacji. Nie sądzimy jednak, że wysoka dotacja, skokowo zwiększająca budżety najlepszych jednostek, mogłaby wywołać negatywne skutki. Rozumiemy, że proponowane rozwiązanie wynika z dążenia do utrzymania całości budżetu na badania naukowe na tym samym poziomie. Mamy jednak wątpliwości, czy powinna być to nadrzędna zasada brana pod uwagę przy tworzeniu aktów prawnych określających podział dotacji na badania. Uważamy, że długofalowa polityka rozwoju nauki nie może opierać się tylko na wprowadzaniu nowych zasad dzielenia niewystarczających środków finansowych.

Wyrażamy zaniepokojenie zapisem, zgodnie z którym słuszny i oczekiwany wzrost dotacji dla jednostek o najwyższej kategorii odbywa się nie poprzez zwiększenie nakładów budżetowych na naukę w ogóle, lecz jedynie kosztem jednostek o niższych kategoriach. Mechanizm taki tworzy w środowisku antagonizm, polegający na podsycaniu przekonania jednych ośrodków, że ośrodki o wyższych kategoriach odbierają im pieniądze. Taki stan rzeczy oceniamy bardzo negatywnie.

Ponadto wyrażamy wątpliwość co do słuszności ogólnej zasady zmniejszania dotacji dla jednostek o kategorii B. Do kategorii B zaliczone zostały bowiem jednostki o zróżnicowanym potencjale naukowym – zarówno jednostki bliskie kategorii A, a zatem takie, które mają szanse na poprawę jakości swej działalności, jak i takie, które jedynie nieznacznie odbiegają poziomem od jednostek z kategorii C. Zwracamy uwagę, że w przypadku najliczniejszej grupy jednostek o kategorii B projektowany system nie spełnia funkcji motywacyjnych. W związku z tym postulujemy, by KEJN wprowadził zróżnicowanie w bardzo szerokiej kategorii B. Dzięki temu jednostki o kategorii B prowadzące lepsze badania (np. B1) zachowałyby środki wystarczające na utrzymanie i stopniową poprawę pozycji naukowej.

Postulujemy wprowadzanie mechanizmu, zgodnie z którym wzrost dotacji będzie proporcjonalnie znacznie większy dla najlepszych niż jej obniżanie dla jednostek słabszych. Sądzimy, że budżet państwa powinien zwiększać nakłady na badania naukowe. Podnoszenie dotacji na badania naukowe dla jednostek, które uzyskiwałyby wysokie kategorie, byłoby znakomitym sposobem na realizację takiego postulatu.

w imieniu inicjatorów ruchu „Obywatele Nauki”

 

dr Anna Muszewska

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

dr Aneta Pieniądz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.