Zgromadzenie Plenarne KRASP – nasza relacja

Home / Aktualności / Zgromadzenie Plenarne KRASP – nasza relacja

Zgromadzenie Plenarne KRASP – nasza relacja

W dniach 17 i 18 października w murach Politechniki Gdańskiej odbywały się obrady Zgromadzenia Plenarnego KRASP. W trakcie obrad Pani minister Lena Kolarska-Bobińska jako najważniejsze aktualne problemy szkolnictwa wyższego przedstawiła wzrost rangi nauki, umiędzynarodowienie, finansowanie studiów za granicą dla grupy najlepszych studentów oraz otwarty dostęp do wiedzy. Wspomniała o możliwościach pozyskania środków finansowych na tworzenie studiów doktoranckich w języku angielskim, a także na tworzenie żłóbków dla dzieci studentów. Zapowiedziała też opracowanie zeszytu dobrych praktyk, gdyż wiele bardzo dobrych inicjatyw uczelni jest nieznanych ogółowi środowiska akademickiego. Przewodniczący KRASP podkreślał bardzo dobrą współpracę z ministerstwem, co sprzyja rzeczowemu dialogowi pomiędzy przedstawicielami uczelni i ministerstwa.

W kolejnej sesji prof. J. Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW) przedstawił działania podejmowane przez to gremium oraz przez Fundację Rektorów Polskich, koncentrując się na zbliżającym się do finału propozycji deregulacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, a także przygotowywanym przez RGNiSzW projektu odbiurokratyzowania krajowych ram kwalifikacji.

W dalszej części obrad przewodniczący Centralnej Komisji (CK) prof. A. Tajduś przedstawił wyniki działalności CK, informując o ponad dwukrotnym wzroście liczby wniosków profesorskich w latach 2013 i 2014 w stosunku do 2012 r., a także fakt w 2012 i 2013 r. liczba negatywnych recenzji w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich była poniżej 1%, co skłania do zastanowienia. Prof. A. Tajduś zapowiedział, że wszystkie Rady Wydziału, które podejmując uchwały w sprawie nadania stopnia dr hab. nie biorą pod uwagę wyników głosowania komisji ds. postępowania habilitacyjnego będę kontrolowane przez CK. Przewodniczący CK skrytykował też tzw. turystykę habilitacyjną. Przewodniczący CK zauważył, że dziekani nie mają obowiązku przyjmować recenzji. Wspomniał też o konieczności konsolidacji dyscyplin naukowych, gdyż pojawia się coraz więcej interdyscyplinarnych prac naukowych. Podziękował dyrektorowi OPI za wdrożenie oprogramowania umożliwiającego merytoryczny wybór recenzentów i apelował o korzystanie z niego. Obrady pierwszego dnia zakończyła interesująca prezentacja przedstawicieli Fundacji Młodej Nauki, którzy zaproponowali inicjatywę stworzenia Polskiej platformy kształcenia na odległość, nazwanej roboczo „Polska platforma MOOC”. Podobne inicjatywy cieszą się powodzeniem w wielu krajach.

W drugim dniu obrad koncentrowano się na możliwościach rozwijania współpracy międzynarodowej dzięki programowi Horyzont 2020 i problemom związanym z cyfryzacją uczelni. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) przedstawił aktualne prace związane z przygotowaniem uczelni do udziału w programach Horyzont 2020. W najbliższych miesiącach w wielu miastach organizowane będą szkolenia w ramach wsparcia Paktu dla Horyzontu. Podstawowymi problemami jest opracowanie zasad obliczania wynagrodzeń za prace w ramach projektów oraz brak regulacji prawnych dotyczących programu Horyzont, an co zwracali uwagę dyskutanci. Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego KRASP jego przewodniczący podpisał porozumienie o współpracy z KPK, a Zgromadzenie przyjęło stanowisko wyrażając zaniepokojenie brakiem regulacji dotyczących programów Horyzont 2020. Prof. T. Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej przedstawił wyniki prac komisji, która przygotowała projekt zasad obliczania wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty w ramach programu Horyzont, pokazując złożoność i wagę tego problemu.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Pana Patrice Neau, prezydenta uniwersytetu francusko-niemieckiego, w którym pojawiła się propozycja włączenia polskich uczelni do tej inicjatywy.

W ostatniej części obrad gospodarz spotkania prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej przedstawił doświadczenia w zakresie budowania uczelni cyfrowej, pokazując dylematy cyfryzacji dotyczące sprzętu, realizowanych projektów oraz tworzenia standardów, jednocześnie wyraźnie akcentując, że informatyzacja jest dla społeczności akademickiej, a nie na odwrót. Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji krótko scharakteryzował program Polityka Cyfrowa Równych Szans, w którym ku zaskoczeniu zebranych pominięto uczelnie, wychodząc pewnie z założenia, że same sobie poradzą.

W tej części obrad podkreślono też znaczenie inicjatywy Open Access zauważając jednocześnie, że brakuje środków na jej wdrożenie, co może być zasadniczą przeszkodą.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRASP jako gość i przedstawiciel Obywateli Nauki brał udział dr hab. Krzysztof Leja (autor niniejszej relacji).

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z posiedzenia plenarnego KRASP na stronach Politechniki Gdańskiej.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.