Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Obywateli Nauki z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem

Home / Aktualności / Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Obywateli Nauki z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Obywateli Nauki z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem

29 stycznia w MNiSW odbyło się spotkanie przedstawicieli Ruchu Społecznego Obywateli Nauki z wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie, zapowiedziane przez pana premiera podczas poprzedniej rozmowy z ON 6 grudnia 2015 r., poświęcone było naszym propozycjom zmian w modelu kariery naukowej. Ze strony Obywateli Nauki w spotkaniu udział wzięli: Jolanta Koszelew, Krzysztof Leja, Maciej Malicki, Łukasz Niesiołowski-Spanò, Lech Trzcionkowski, Piotr Wołejsza.

Podstawą do dyskusji był rozdział 3 Paktu dla nauki. Wychodząc od zawartych w tym dokumencie postulatów, przedstawiciele ON przedstawili trzy proponowane ścieżki realizacji kariery zawodowej pracownika nauki i szkolnictwa wyższego. Jolanta Koszelew i Piotr Wołejsza szczegółowo przedstawili nasze pomysły dotyczące ścieżki wynalazczo-wdrożeniowej i jej roli we wzmacnianiu relacji między nauką i gospodarką. Wśród konkretnych rozwiązań zaproponowali m.in., by pracownik, który wybrał ścieżkę wynalazczo-wdrożeniową był weryfikowany co pięć lat przez komisję powoływaną przez MNiSW, składającą się z ekspertów.  Postulowali, by pracownik uczelni realizujący tę ścieżkę kariery prowadził zajęcia dydaktyczne, jako że dysponuje cennym dla uczelni doświadczeniem w zakresie transferu wiedzy i współpracy między nauką a gospodarką. W modelu proponowanym przez ON ścieżka wynalazczo-wdrożeniowa nie wymagałaby uzyskania habilitacji, gdyż uzyskany dorobek wynalazczo-wdrożeniowy jest związany z ochroną praw własności intelektualnej oraz ochroną tajemnicy dotyczącej opracowywanej technologii. Przedstawiciele ON wskazywali, że w tym wypadku kluczowe jest stworzenie przez MNiSW systemu zachęt finansowych, skłaniających uczelnie do tworzenia takich etatów. Sugerowali, że wprowadzenie tej ścieżki wymagałoby wsparcia w postaci stworzenia warunków do zatrudnienia na uczelniach specjalistów ds. komercjalizacji technologii, którzy na możliwie najwcześniejszych etapach rozwoju wspieraliby autorów technologii swą wiedzą o potrzebach klientów oraz użytkowników.

Ponadto przedstawiciele ON akcentowali problem, jakim jest brak transparentności procedur w konkursach zatrudnieniowych i związane z tymi konkursami patologie („ustawianie” konkursów). Pan premier został poinformowany o prowadzonej przez ON akcji monitorowania konkursów. Koordynujący tę akcję Maciej Malicki mówił o skutkach obecnego stanu rzeczy: utrzymywaniu „chowu wsobnego”, braku realnej konkurencji, ograniczeniu mobilności, utrudnianiu działań na rzecz umiędzynarodowienia nauki, w tym zatrudniania cudzoziemców i Polaków wracających do kraju np. po doktoracie. Przedstawił także propozycje zmian, nawiązujących m.in. do zaleceń Europejskiej Karty Naukowca, zwiększających przejrzystość procedur konkursowych, w tym zwłaszcza obowiązek włączenia do komisji konkursowych osób spoza jednostki zatrudniającej, zamieszczanie w protokołach konkursowych ewaluacji najlepszych kandydatów z uzasadnieniem wyboru konkretnej osoby, zwiększenie roli rekomendacji i przesłuchań kandydatów. Premier Jarosław Gowin przyznał, że zdaje sobie sprawę z problemów związanych z konkursami na zatrudnienie. Odniósł się jednak sceptycznie do możliwości zmiany istniejącego stanu rzeczy na poziomie legislacji. Wskazał bowiem, że z powodu bardzo częstego lekceważenia standardów etycznych w środowisku naukowym nowe przepisy nie spowodują zmiany na lepsze, ponieważ będą powszechnie omijane.

Tematem rozmowy było także – podkreślane przez ON wielokrotnie – znaczenie trwałości zatrudnienia pracowników i umożliwienie jednostkom prowadzenia swobodnej polityki kadrowej. Przedstawiciele ON wskazywali rolę stabilności zatrudnienia w pracy badawczej, budowaniu zespołów naukowych i utrzymania ich potencjału badawczego, jednocześnie podkreślaliśmy jednak konieczność regularnej i rzetelnej kontroli jakości pracy osób zatrudnionych w nauce na umowy o pracę na czas nieokreślony. Łukasz Niesiołowski–Spanò i Krzysztof Leja podkreślali, że aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich jest wyraźnie niedowartościowana, mimo że zdecydowana większość przychodów uczelni publicznych to przychody dydaktyczne.Wykazywali zasadność utworzenia ścieżki dydaktycznej, w której najlepsi dydaktycy mogliby zajmować stanowiska odpowiadające obecnym samodzielnym pracownikom nauki (bez prawa udziału w procedurach kwalifikacyjnych na ścieżce naukowej). Proponowali, aby weryfikacja osiągnięć prowadzących do najwyższego stanowiska uczelnianego pracowników wybierających ścieżki wdrożeniową i dydaktyczną odbywała się na poziomie centralnym.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.