Opinia ON ws. zmian w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Home / Aktualności / Opinia ON ws. zmian w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Opinia ON ws. zmian w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Opinia ruchu społecznego Obywatele Nauki dotycząca projektu z dnia 13.10.2016 r. USTAWA o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego doktoratów wdrożeniowych

W „Pakcie dla Nauki” Obywatele Nauki pozytywnie odnieśli się do pomysłu wyodrębnienia dwóch rodzajów doktoratów: (a) doktoratów akademickich – tradycyjnych oraz (b) doktoratów profesjonalnych, zawodowych, stąd projekt ustawy, jaki został poddany konsultacjom, dotyczący doktoratów wdrożeniowych oceniamy generalnie jako ważną zmianę w polskim systemie stopni i tytułów naukowych. Właściwie został zidentyfikowany problem i cel tej zmiany, mianowicie konieczność podniesienia poziomu i jakości współpracy między sektorem nauki a biznesem, jak również szeroko definiowanym otoczeniem społecznym.

Myślenie dwutorowe jest naturalną kontynuacją sposobu kształcenia na I i II stopniu studiów. W przypadku studiów licencjackich i magisterskich oferowane są bowiem profile ogólnoakademickie i praktyczne dla różnych dziedzin i dyscyplin. Zatem studia doktoranckie, zorientowane profesjonalnie, także winny dawać możliwość zdobycia stopnia doktorskiego na podstawie projektu realizowanego we współpracy z otoczeniem społecznym, co jest innowacyjnym i potrzebnym rozwiązaniem, obecnym w uczelniach zagranicznych. Tym, co dzieli pomysł Ministerstwa i rozwiązanie proponowane przez ON jest potencjalność kontynuacji rozwoju naukowego i uzyskania habilitacji, szczególnie że projekt nowelizacji nie zakłada powstania właściwej instytucji kontrolnej (podobnej w uprawnieniach do Centralnej Komisji), która weryfikowałaby jakość nadawanych stopni doktorskich i byłaby instancją odwoławczą. Obywatele Nauki proponowali wykorzystanie modelu niemieckiego, czyli bez obowiązkowej habilitacji dla pracowników, którzy chcą się skupić na wdrożeniach. Ich dorobek oceniać może Rada Naukowa o odpowiednich kompetencjach powołana przez MNiSW. Natomiast nie ma przeszkód, by osoby realizujące ścieżkę profesjonalną mogły uzyskać awans w ramach uczelni (profesura uczelniana).

W obecnym kształcie rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy, szczególnie te dotyczące „habilitacji wdrożeniowych”, przyczyniają się do rażącego różnicowania osób posiadających uprawnienia habilitacyjne oraz stwarzają ryzyko powstawania patologii związanych z jednoosobowym trybem podejmowania decyzji o nadaniu uprawnień doktora habilitowanego za wdrożenia.

Uważamy, że z wprowadzeniem proponowanych rozwiązań należy się wstrzymać do czasu opracowania nowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie zaś wcielać w życie przepisy, które mogą okazać się niekompatybilne z wizją całościowych zmian w ramach szkolnictwa wyższego. Warto też rozwiązania skonfrontować też z planowaną na pierwszą połowę 2017 r. nową ustawą o innowacyjności, przygotowywaną przez Ministerstwo Rozwoju, której filarem ma być współpraca instytucji naukowych z biznesem.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.