Listy Koalicji Otwartej Edukacji do MNiSW w sprawie polityki otwartego dostępu do treści naukowych, m.in. w kontekście projektu Ustawy 2.0

Home / Aktualności / Listy Koalicji Otwartej Edukacji do MNiSW w sprawie polityki otwartego dostępu do treści naukowych, m.in. w kontekście projektu Ustawy 2.0

Listy Koalicji Otwartej Edukacji do MNiSW w sprawie polityki otwartego dostępu do treści naukowych, m.in. w kontekście projektu Ustawy 2.0

29 grudnia 2017 r.  Koalicja Otwartej Edukacji, której członkiem są także Obywatele Nauki, wystosowała do MNiSW listy, w którym zwraca uwagę na niedostateczne zaangażowanie MNiSW – mimo deklaracji kolejnych ministrów – w promowanie otwartości w dostępie do treści naukowych i wynikające z tego zapóźnienie w stosunku do standardów międzynarodowych.

Pierwszy z listów z 29 grudnia 2017 r. dotyczy realizacji założeń polityki MNiSW ws. otwartego dostępu określonych w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” z października 2015 r. KOED zapytuje o stan realizacji przyjętych wówczas założeń i rekomendacji.

W drugim liście KOED ustosunkowuje się do projektu Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ogłoszonej we wrześniu 2017 (z poprawkami w styczniu 2018 r.) KOED zwraca uwagę na niemal zupełny brak ustawowych regulacji nakazujących (lub przynajmniej ułatwiających) wprowadzenie rozwiązań otwartościowych i wyraża swoje zaniepokojenie tym stanem rzeczy, pisząc m.in.:

„Z rozczarowaniem skonstatowaliśmy nieobecność zagadnienia otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej, także poza środowiskiem akademickim. Tymczasem to właśnie kwestie komunikacji naukowej, w tym zwłaszcza otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, znajdują się wśród najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się ustawodawcy państw o największym potencjale badawczym. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Szwajcaria to tylko nieliczne przykłady krajów, które już od lat wprowadzają rozwiązania wspierające otwartość w nauce. Przypomnijmy, że Komisja Europejska w 2016 r. wskazała ambitny cel: wszystkie publikacje naukowe w UE mają być publikowane w otwartym dostępie do 2020 r.”

Obywatele Nauki, zarówno jako członkowie KOED, jak i samodzielne środowisko, któremu na sercu leży stan polskiej nauki, podpisują się pod obydwoma listami i apelują do MNiSW o podjęcie konkretnych działań prowadzących do wdrożenia w Polsce zasady otwartego dostępu do treści naukowych jako elementu polityki Państwa wobec nauki i szkolnictwa wyższego.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.