Stanowisko ON wobec aktualnych komentarzy do projektu ustawy – kwestia autonomii uczelni

Home / Aktualności / Stanowisko ON wobec aktualnych komentarzy do projektu ustawy – kwestia autonomii uczelni

Stanowisko ON wobec aktualnych komentarzy do projektu ustawy – kwestia autonomii uczelni

W ciągu kilku ostatnich dni w mediach pojawiły się liczne komentarze na temat projektu Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywanej przez MNiSW. Z częścią z nich się zgadzamy, z częścią chętnie podjęlibyśmy polemikę, o niektórych wolelibyśmy szybko zapomnieć. Wszystkie jednak mieszczą się w ramach, w których dyskusja jest uprawniona i potrzebna. Granice dyskusji wyznacza jednak moment, w którym pojawiają się głosy kwestionujące fundamentalną zasadę, na której opiera się funkcjonowanie Uniwersytetu jako wspólnoty. Zasadą tą jest uniwersytecka autonomia. Jest oczywiste, że Uniwersytet finansowany ze środków publicznych, pełni wobec społeczeństwa funkcję służebną. Jednym z podstawowych elementów misji Uniwersytetu wobec społeczeństwa jest krytyczny namysł nad światem, otwarte wyrażanie poglądów i prowadzenie badań. Autonomia Uniwersytetu, a więc jego niezależność i samorządność, jest warunkiem sine qua non skutecznego wypełniania tej misji. Dlatego z wielkim niepokojem przyjmujemy pojawiające się w debacie publicznej głosy (m.in. polityków i członków wspólnoty akademickiej), które domagają się, by to politycy wpływali na skład organów Uniwersytetu (propozycja wprowadzenia przedstawiciela MNiSW do rady uczelni). Protestujemy i będziemy protestować przeciwko takim planom, w imię podstawowych zasad zapisanych w Magna Charta Universitatum:

„1. Uniwersytet jest instytucją autonomiczną, wokół której koncentruje się życie społeczne, niezależnie od tego, w jaki sposób – ze względu na położenie geograficzne i tradycję historyczną – społeczeństwo jest zorganizowane; uniwersytet – realizując badania naukowe i kształcenie – tworzy, wspiera i upowszechnia kulturę. Aby sprostać potrzebom otaczającego świata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kształcenie muszą być – pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści – wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych.
2. Kształcenie i badania naukowe na uniwersytetach muszą stanowić nierozłączną całość, ponieważ tylko w ten sposób nauczanie może nadążać za zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami społeczeństwa oraz postępem nauki.
3. Swoboda badań naukowych i kształcenia jest podstawową zasadą działalności uniwersytetów, a rządy i uniwersytety – w ramach posiadanych uprawnień i możliwości – muszą zapewniać poszanowanie tej fundamentalnej zasady. Odrzucając nietolerancję i będąc stale otwartym na dialog, uniwersytet jest idealnym miejscem obcowania nauczycieli, zdolnych dzielić się swą wiedzą i wyposażonych w odpowiednie narzędzia jej rozwijania przez badania i wdrożenia, oraz studentów, mających prawo, możliwości i chęć wzbogacania tą wiedzą swoich umysłów.
4. Uniwersytet – jako instytucja odpowiedzialna za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej – stale dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizując swoje powołanie, przenika granice geograficzne i polityczne oraz potwierdza konieczność poznawania i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.